Договір публічної оферти

  1. Загальні положення.
1.1. Фізична особа-підприємець Токарєв Володимир Валерійович, надалі іменована як — «Виконавець», що діє на підставі Свідоцтва про державну реєстрацію №174139 від 25.02.2009 р., публікує цю публічну оферту про надання послуг.

1.2. Відповідно до статті 641 Цивільного Кодексу України (далі — ЦК України) даний документ, розміщений в мережі Інтернет за адресою https://clubtarot.in.ua/oferta/, є публічною офертою, і в разі вчинення фізичною особою дій, які свідчать про її акцепт, є обов’язковим до виконання для Виконавця і цієї фізичної особи. Оплата Клієнтом послуг Виконавця є повним і беззастережним акцептом оферти, що вважається рівносильним укладення договору на умовах, викладених в оферті.

1.3. У цій оферті наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:

«Клієнт» — фізична особа, що уклала з Виконавцем договір на умовах, що містяться в договорі.

«Оферта» — публічна пропозиція Виконавця, адресована будь-якій фізичній особі, укласти з ним договір про надання послуг (далі — «договір») на існуючих умовах, що містяться в пропозиції.

«Акцепт» — повне і беззастережне прийняття Клієнтом умов оферти.

«Правила поведінки» — частина цього Договору, що є обов’язковою для Клієнта при користуванні послугами та підтверджена Клієнтом згода на їх надання;

  1. Предмет договору.
2.1. Виконавець бере на себе зобов’язання по наданню інформаційни послуг Клієнту, що надаються Виконавцем, далі по тексту цього договору іменується «послуги».

2.2. Перелік послуг, що надаються Виконавцем, зазначений на Інтернет-сайті Виконавця за адресою https://clubtarot.in.ua.

2.3. Виконавець має право на власний розсуд обирати один із таких способів надання тих чи інших послуг: надання послуг групам клієнтів або надання послуг клієнтам персонально.

2.4. У разі надання послуг групі клієнтів Виконавець має право обумовити надання послуг набором достатньої для формування групи кількості клієнтів, які звернулися за наданням послуг. У разі зменшення кількості клієнтів в сформованій групі, Виконавець має право на свій розсуд перерозподілити клієнтів в інші групи або відмовитися в односторонньому порядку від надання послуг даній групі клієнтів, повернувши клієнтам сплачені грошові кошти (за винятком коштів, що належать за фактично надані даній групі клієнтів послуги).

  1. Обов’язки та права сторін.
3.1. Виконавець зобов’язується:

3.1.1. Надавати Клієнту послуги відповідно до цього договору.

3.1.2. Вести облік наданих Клієнту послуг за допомогою внутрішньої системи обліку Виконавця.

3.2. Клієнт зобов’язується:

3.2.1. Самостійно вибирати пакет послуг, що надаються Виконавцем, своєчасно і в повному обсязі оплачувати послуги на умовах, встановлених цим договором.

3.2.2. Дотримуватись встановлених Виконавцем вимог, правил, заборон, інших умов надання послуг.

3.3. Виконавець має право:

3.3.1. Відмовити в наданні послуг Клієнту без пояснення причин, повернувши Клієнту сплачені гроші пропорційно кількості ненаданих послуг.

3.3.2. Не надавати Клієнту послуги в разі якщо Клієнт не пред’явив Виконавцю підтвердження їх оплати (квитанцію про оплату, чек, інший розрахунковий документ, Картку).

3.3.3. У разі хвороби Виконавця, перенести заняття на інший день.

3.3.4. Повністю або частково перервати надання послуг за цим Договором у разі виникнення обставин, наслідком яких є загроза життю або здоров’ю Клієнта.

3.3.5. Відмовитися від виконання цього договору повністю або частково у разі невиконання Клієнтом своїх обов’язків.

  3.4. Клієнт має право:

3.4.1. Користуватися послугами Виконавця в кількості, сплаченому у відповідності до цього договору.

3.4.2. Отримувати необхідну та достовірну інформацію про графік-роботи Виконавця і послуг, що надаються.


  1. Порядок і умови надання послуг.
4.1. Виконавець надає інформаційні послуги у вигляді особистої консультації, групових занять особисто або за допомогою узгоджених з Клієнтом засобів зв’язку (телефон, засоби інтернет комунікації, тощо).

4.2. Під час проведення групових занять :

— використання мобільних телефонів, інших пристроїв, що відволікають від заняття;

— прийом їжі, вживання жувальної гумки, куріння;

— розмови між клієнтами, які не відносяться до заняття, використання в розмовах ненормативної лексики, а також поведінка і дії, що відволікають інших клієнтів, що заважає проведенню заняття, створюють некомфортні умови для інших клієнтів.

— розміщувати будь-які рекламні акції, матеріали, проводити опитування та розповсюджувати товари;

— самостійно користуватись музичною та іншою технічною апаратурою Виконавця.

4.3. Виконавець має право відсторонити Клієнта від заняття і має право відмовитися в односторонньому порядку від виконання цього договору у випадках виявлення факту алкогольного, наркотичного або токсичного сп’яніння Клієнта під час заняття.

  1. Оплата і облік послуг.
5.1 Оплата послуг за цим договором здійснюється в порядку попередньої оплати відповідно до прайс-листа Виконавця на послуги в готівковій або безготівковій формі.

5.2. Виконавець не здійснює повернення (перерахунок, залік) грошових коштів за сплачені Клієнтом і проведені Виконавцем відповідно до цього Договору послуги.

5.3. Виконавець не здійснює повернення (перерахунок, залік) грошових коштів за предплачені Клієнтом групові заняття.

5.4. Виконавець повертає передплачені кошти за індивідуальні консультації, якщо Клієнт попередив про відмову від консультації більш ніж за 3 години до її початку.

5.5. Виконавець повертає передплачені кошти за індивідуальні консультації, в разі виникнення обставин, які не дають можливості Виконавцю проводити ці консультації.

5.6. Виконавець повертає передплачені кошти за групові заняття, в разі виникнення обставин, які не дають можливості Виконавцю проводити ці заняття. Кошти за проведені заняття не повертаються.

  1. Відповідальність сторін.
6.1. Клієнт повністю приймає на себе відповідальність за стан свого здоров’я і погоджується з тим, що не має права вимагати від Виконавця будь-якої компенсації матеріальної шкоди та шкоди, заподіяної його здоров’ю.

6.2. У разі заподіяння Клієнтом шкоди майну Виконавця, третіх осіб Виконавець має право вимагати від Клієнта повного відшкодування такої шкоди. Підставою для відшкодування шкоди є акт про заподіяння шкоди, складений виконавцем за участю Клієнта, який повинен з’явитися для складання акта протягом 2 (двох) робочих днів з моменту отримання відповідного повідомлення від Виконавця. У разі неявки Клієнта в установлений термін, Виконавець має право скласти такий акт за участю третьої особи (в разі заподіяння шкоди майну третьої особи — за участю цієї особи і за участю стороннього третьої особи), і такий акт буде обов’язковим для Клієнта.

6.3. Виконавець не несе відповідальність за збереження особистих речей Клієнта.

6.4. За порушення кожного з пунктів дійсних умов цього Договору або Правил поведінки та техніки безпеки, Виконавець залишає за собою право не допустити Клієнта до відвідування занять та розірвати даний договір в односторонньому порядку. При цьому, гроші сплачені за послуги такому Клієнту не компенсуються.

6.5. Виконавець не несе відповідальності за технічні незручності, викликані проведенням сезонних, профілактичних і аварійних робіт службами комунального господарства.

6.6. При настанні обставин непереборної сили, що знаходяться поза розумним передбачення і контролю сторін цього договору, сторони звільняються від відповідальності за невиконання зобов’язань, які повинні були бути виконані в період дії таких обставин.

  1. Термін дії та зміна умов оферти.
7.1. Оферта набуває чинності з моменту опублікування в мережі Інтернет за адресою https://clubtarot.in.ua і діє до моменту відкликання оферти Виконавцем.

7.2. Виконавець залишає за собою право внести зміни в умови оферти і / або відкликати оферту в будь-який момент на свій розсуд. У разі внесення Виконавцем змін в оферту, такі зміни вступають в силу з моменту опублікування нової редакції оферти в мережі Інтернет за адресою https://clubtarot.in.ua, якщо інший строк набрання чинності змін не визначений додатково при їх публікації. Оферта вважається відкликаною з моменту видалення її публікації в мережі Інтернет за адресою https://clubtarot.in.ua.

7.3. У разі незгоди Клієнта з внесеними змінами і доповненнями, останній має право розірвати Договір, попередивши по це Виконавця за 15 днів до дати розірвання.

7.4. У разі відсутності письмового повідомлення Клієнта про розірвання Договору в зв’язку з незгодою з внесеними змінами і доповненнями, вираженого до моменту вступу нової редакції Договору в силу, Договір вважається чинним для Сторін в новій редакції.

7.5. Укладаючи цей Договір Клієнт підтверджує, що йому надана і зрозуміла вся інформація, що стосується надання Послуг за цим Договором.

  1. Термін дії, зміна і розірвання договору.
8.1. Договір набуває чинності з моменту акцепту оферти і діє до моменту розірвання Договору.

8.2. Договір вважається автоматично розірваним, в разі якщо Клієнт не скористався послугами Виконавця протягом 3 місяців.

8.3. Виконавець має право в односторонньому порядку відмовитися від виконання цього договору, письмово повідомивши Клієнта не менше ніж за 5 (п’ять) днів до передбачуваної дати відмови від виконання договору. Договір вважається розірваним з моменту належним чином оформленої Виконавцем відмови від виконання договору.

  1. Додаткові умови.
9.1. У всьому іншому, що не передбачено цим договором, сторони керуються чинним законодавством України.

9.2. У разі якщо цей договір укладений від імені неповнолітньої особи її законним представником, цей законний представник в залежності від характеру і змісту зобов’язання виконує зобов’язання, покладені цим договором на Клієнта, та (або) забезпечує їх виконання неповнолітньою особою, від імені якого він уклав договір.

9.3. Клієнт підтверджує свою згоду на обробку Виконавцем його персональних даних, тобто на вчинення наступних дій по відношенню до персональних даних Клієнта: збирання, систематизації, внесення в бази даних Виконавця, в тому числі в електронні, накопичення, зберігання, уточнення, а також на подальше використання і розповсюдження Виконавцем персональних даних у відповідності із положеннями Закону країни «Про захист персональних даних».

9.4. Виконавець буде здійснювати збір та накопичення персональних даних Клієнта на паперових та/або електронних носіях, в тому числі шляхом внесення їх в базу даних Виконавця.

  1. Реквізити Виконавця.
ФОП Токарєв Володимир Валерійович.
Р/р UA573052990000026007050291597
Приватбанк
МФО 305299
IПН 2438710358
Тел/вайбер  0680974939
М.Дніпро, вул. Січеславська набережна, 29а оф. 517
Email tarotdnepr@gmail.com